Koszyk

Zamówienie krok 1
Adresy dostawy
Adres wysyłki taki sam jak na fakturze
Dodaj adres
Nazwa SKU Cena Ilość Podatek Rabat Suma
 
Cena produktu
   

Wybierz metodę wysyłki

Nie wybrano metody dostawy
Zamówienie krok 2

Proszę wybrać metodę wysyłki

 
Suma:
0,00 zł
0,00 zł
Notatki i sugestie
Polityka prywatności. Regulamin.

Warunki sprzedaży

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez witrynę jest firma

Medseven spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP 5542785431, REGON 34041627200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000298764, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt odo@medseven.eu

Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo. Gromadzimy Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia dla Pani/Pana oferowanych przez nas usług. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy, przesyłania ofert, informacji handlowych, marketingu usług Administratora.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imiona i nazwiska, data urodzenia, PESEL, adres, w tym adres poczty elektronicznej, telefon.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu nawiązania ewentualnej współpracy, zawarcia umowy, bądź kontynuowania istniejących stosunków handlowych, przesyłania informacji handlowej lub otrzymywania informacji marketingowych,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - realizacja umowy (zwanej: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne, a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu działań marketingowych oraz dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora danych osobowych, że się zdezaktualizowały.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy, w tym dokonanie zakupu, wypożyczenia, a także uzyskanie wsparcia technicznego, lub realizacja działań marketingowych nie będą możliwe.

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do dnia rozwiązania Umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy albo do czasu cofnięcia zgody, w przypadku gdy była wymagana, albo wniesienia sprzeciwu.

Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą Pani/Pan zamówi. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, prowadzące działalność kurierską, usługi prawne, usługi płatnicze.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren państw trzecich (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które dostarczono na podstawie zgody lub Umowy, w tym może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.*2

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

*1 RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 

*2 jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgody lub umowy

 

Medseven spółka z o.o. udostępnia środki techniczne i organizacyjne, które służą do zabezpieczenia danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną, przed pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione, w szczególności poprzez – wymaganie podania prawidłowego loginu i hasła w celu wejścia na konto klienta (zabezpieczanie danych przed przetwarzaniem przez nieuprawnione osoby).

W celu prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych nie należy udostępni swojego hasła ani loginu osobom trzecim. Należy pamiętać o każdorazowym wylogowaniu się z konta klienta po zakończeniu korzystania ze strony sklepu. Ponadto należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z komputerów znajdujących się w miejscach publicznych lub dostępnych dla wielu osób.

Nasz serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i sklepu internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. Natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

 

Regulamin sklepu

 

I INFORMACJE PODSTAWOWE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.medseven.pl, prowadzony jest przez:

Medseven spółka z o.o. z siedzibą: ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000298764, NIP 554-278-54-31, REGON - 340416272, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł,

KONTAKT:

tel. +48 733 243 533

e-mail: sklep@medseven.pl

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

   Sklep internetowy www.medseven.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową towarów z branży sprzętu medycznego za pośrednictwem sieci Internet.

   Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia, co jest tożsame z zapoznaniem się przez Kupującego (zwanego: „Klientem”) z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

   W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie oferty sklepu, dlatego w celu pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

   Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej: www.medseven.eu, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

Zamówienia składane są wyłącznie w formie elektronicznej.

 

   Ceny produktów widoczne na stronach www.medseven.pl są cenami wyrażonymi w PLN brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu.

  

   Promocje w sklepie www.medseven.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

   Sprzedawca dostarcza dowód zakupu w postaci rachunku lub faktury VAT, które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

 

III WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

   Zamówienia w sklepie internetowym www.medseven.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

   W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

   Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

   Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.medseven.pl

   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień w przypadku:

      - nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia),

       - niedokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”),

       - nieodebrania przesyłki.

 

 

METODY PŁATNOŚCI:

Wyboru sposobu dokonania płatności dokonuje Klient podczas składania zamówienia.

W momencie składania zamówienia Klient wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.


  

 

IV CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

 

Przy każdym produkcie podany jest czas oczekiwania na wysłanie przesyłki. Przesyłka zostanie wysłana po skompletowaniu towaru oraz dokonaniu zapłaty w przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub e-przelewem.

Średni czas realizacji zamówienia (od złożenia zamówienia do wysłania do Klienta) wynosi: do 7 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty przelewem, kartą kredytową lub e-przelewem, a w przypadku wyboru sposobu zapłaty przy odbiorze - do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Zapłata za zamówiony towar następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia lub przy odbiorze, pod rygorem uznania, że Klient odstąpił od zawarcia umowy.

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania zamówienia.

Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi, oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.

Koszty dostawy ponosi Klient.

  Koszt wysyłki uzależniony jest od produktu. Cena wysyłki podana jest przy każdym produkcie w momencie dodania produktu do koszyka zamówienia.      

  Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. 

   Szczegółowy opis sposobu doręczenia przesyłek znajduje się na stronach przewoźnika.

   W wyjątkowych sytuacjach dostawa przesyłki może ulec opóźnieniu. W takim przypadku Sprzedawca informuje o zaistniałej sytuacji, a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

 

 

 

V REKLAMACJA

 

Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia towaru pozbawionego wad.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w niniejszym punkcie zdanie pierwsze.

W terminach określonych w pkt 1 powyżej, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy za pomocą formularza, wybierając odpowiedni temat, lub pod adresem ……………….., lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.


Wzór formularza reklamacyjnego zawiera 
Załącznik nr 2. 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Sposób opakowania i dostawy zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom zwracanego towaru. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zwróci poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.

Adres składania reklamacji:


MEDSEVEN spółka z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko

Klient, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci – Polubowne rozwiązywania sporów konsumenckich”.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VI ZWROT

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz.U.2017.683 t.j. (zwaną: „ustawą o prawach konsumenta”), Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza (Załącznik nr 2) oraz dokonać zwrotu towaru do Sprzedawcy. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów wysyłki towaru do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwracany towar musi być nieuszkodzony, kompletny i nie noszący śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo Klienta, będącego Konsumentem, do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

   Administratorem danych osobowych jest Medseven spółka z o.o., z siedzibą: ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000298764, NIP 554-278-54-31, REGON - 340416272, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł, tel. +48 733 243 533, e-mail: ………

 

   Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu, oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką prywatności/Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

   Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień, w celu wykonania umowy oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.medseven.pl.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

   Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.

   O zmianach Regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://www.medseven.eu/content/6-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia były dla Klienta mniej korzystne niż aktualny Regulamin.

   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


Regulamin obowiązuje od dnia …………………r.

 

 

 

 

Copyright © 2018 Medseven Sp. z o.o.

 

Wykorzystywanie treści Regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 t.j.).

 

Jeżeli ma być faktura VAT , prosimy wpisać NIP